S.No. NAME UNIQUE ID
1 Dr.I.V.Basavaraddi IYA/LM/001
2 Lt.Dr.B.K.S.Iyengar IYA/LM/002
3 Smt. Hansa Jayadeva IYA/LM/003
4 Dr.R.L.Bijlani IYA/LM/004
5 Dr.K.Krishna Bhatt IYA/LM/005
6 Dr.S.P.Mishra, New Delhi IYA/LM/006
7 Dr.Samprasad Vinod IYA/LM/007
8 Dr.U.S.Ray IYA/LM/008
9 Dr.Anand Balayogi IYA/LM/009
10 Shri Vishwas Mandlik, YVD IYA/LM/010
11 Shri S.Sridharan, KYM, Chennai IYA/LM/011
12 Dr.R.Elangovan IYA/LM/012
13 Dr.Chinmaya Pandya IYA/LM/013
14 Yogacharya S.V.Vyavahare IYA/LM/014
15 Sw.Bharat Bhushan IYA/LM/015
16 Dr.S.D.Patil IYA/LM/016
17 Shri Subodh Tiwari IYA/LM/017
18 Dr.Ishwar Bhardwaj IYA/LM/018
19 Dr.M.Venkatareddy, S’bad IYA/LM/019
20 Swami Mangalteertham IYA/LM/020
21 Dr. Jaideep Arya IYA/LM/021
22 Mrs.Kamlesh Barwal IYA/LM/022
23 Mrs. Aarti Maheshwari IYA/LM/023
24 Mr.Ravi Tumuluri IYA/LM/024
25 Mr.Manoj Singh IYA/LM/025
26 Shri. Ramkumar Rathi IYA/LM/026
27 Shri Haresh Trivedi IYA/LM/027
28 DR. MAHESH KUMAR MAINALI IYA/LM/028
29 PREMA N MYSORE IYA/LM/029
30 Aashish Surendra Rathi IYA/LM/030
31 ARUNA ASHOK BEHARAY IYA/LM/031
32 ASHOK SHREEKRISHANA BEHARAY IYA/LM/032
33 Dr Amit Kumar Singh IYA/LM/033
34 RACHANA PRASHANT GUNJAL IYA/LM/034
35 REKHA VIJAY PATANKAR IYA/LM/035
36 SHOBHA RAMKUMAR RATHI IYA/LM/036
37 SURENDRA RATHI IYA/LM/037
38 YOGESH SATYANARAYAN LAHOTI IYA/LM/038
39 PRASHANT MOHANRAO GUNJAL IYA/LM/039
40 SWATI RAHUL RATHI IYA/LM/040
41 CHETAN AVINASH KOTWAL IYA/LM/041
42 SHILPA CHETAN KOTWAL IYA/LM/042
43 RAHUL RAMkUMAR RATHI IYA/LM/043
44 RANJEET CHATURVEDI IYA/LM/044
45 Anil Khaitan IYA/LM/045
46 Sandeep M.P IYA/LM/046
47 Vishnu Ramanuj Bhutada IYA/LM/047
48 Bhawarlal Arya IYA/LM/048
49 Purushottam Lohia IYA/LM/049
50 SUNANDA SURENDRA RATHI IYA/LM/050
51 Pulluri Srinivas IYA/LM/051
52 Dr. AKSHAY ANAND IYA/LM/052
53 D.R Kaarthikeyan IYA/LM/053
54 YOGACHARYA Dr.SAMBASlVA REDDY KORRAPOLU IYA/LM/054